ALGEMENE VOORWAARDEN KLEERTJES4KIDS.NL
Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot  info@kleertjes4kids.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf maart 2016

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"Koopovereenkomst": een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd.

u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;

wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;

  Artikel 2 Wie zijn wij

Kleertjes4kids

www.kleertjes4kids.nl

tel. nr 06-42249128

E-mail: info@kleertjes4kids.nl

kvk  67743250

       Artikel 3 Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.

  2. Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

  3. Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

          Artikel 4 Het aanbod

  1. Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.

  2. De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.

  3. Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

  4. Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.


 

  Artikel 5 De Koopovereenkomst

  1. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

  2. Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

  3. Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

          Artikel 6 Herroepingsrecht

  1. U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.2.

  2. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

                   A)  het product heeft ontvangen; of

                   B)  als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde,                              het laatste product heeft ontvangen;

                   C)  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u                              aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

                   D)  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of                            een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 Artikel 7 Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

  1. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

  2. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

  3. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

 Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

  1. Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

  2. U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

  3. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

  5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

 Artikel 9 Onze verplichtingen bij herroeping

  1. Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

  2.  Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

  3. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

  4. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

  10.    Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina                         vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van                                 deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u               gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

 1.  Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

 2. Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 11 Levering en uitvoering

11. Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering           van de producten.

 1. Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

 2. Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

 3. Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 Betaling

12.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Bij de hieronder genoemde betaalmethoden zal de verwerking van de betaling verlopen via de betaalprovider Mollie.
U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden :

- Afterpay
- IDEAL
- Creditcard
- Bancontact / mister Cash
- Belfius Direct Net
- SOFORT Banking
- Overboeking

 U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald       in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

 1. U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 2. U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

 3. Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 13 Klachtenregeling

13. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft                   geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

 1. Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

     Artikel 14 Geschillen

​14. Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is                uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te [--], dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 15 Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

15.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn  gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

15.2 Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

Artikel 16. Algemeen

1.1 Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

Artikel 17 Prijzen/aanbiedingen
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor het definitief bevestigen van de bestelling wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
2.2 Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor prijsvermeldingen en aanbiedingen die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, programmer-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd. Er geldt      maximaal 1 kortingscode of aanbieding per bestelling.

Artikel 18. Administratie en verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen 4,95 euro per bestelling voor verzending binnen Nederland ongeacht het aantal artikelen dat u bestelt. Bij een evt. actie waarbij er boven een bepaald bedrag geen verzendkosten in rekening worden gebracht zullen deze wel verrekend worden indien bij een ruiling het orderbedrag beneden dat bedrag uitkomt. De verzendkosten voor verzending naar België en Duitsland bedragen 7,95 per bestelling. Voor verzending naar overige landen gelden andere tarieven, u kunt hierover contact met ons opnemen.
4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de klant.
4.3 Bij ruiling van een artikel neemt kleertjes4Kids.nl éénmalig de verzendkosten op zich van het opnieuw te versturen artikel.
4.4 Wij versturen maximaal 2 bestellingen samen. Voorwaarde hiervoor is dat beide orders nog niet verwerkt zijn door ons en er niet meer dan 4 dagen tussen beide orders zit. U kunt dit via e-mail aanvragen onder vermelding van beide ordernummers. U ontvangt dan van ons een bevestiging. Beide orders zullen betaald moeten zijn binnen 5 dagen na de 1e factuurdatum. Wij zullen hiervoor € 0,50 aan administratie-/ refundkosten in rekening brengen en dit bedrag in mindering brengen op de terug te storten verzendkosten. Wij zullen dit alleen terugstorten als we via e-mail een verzoek tot samen verzenden hebben ontvangen en aan bovengenoemde voorwaarde is voldaan.


Artikel 19. Levering
19.1 Kleertjes4Kids.nl streeft ernaar om bestellingen dezelfde werkdag of uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Kleertjes4Kids.nl is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. Onze vaste verzenddagen zijn maandag tot en met vrijdag (uitzonderingen daargelaten). U krijgt van ons een verzendbevestiging via e-mail wanneer uw bestelling is verzonden.
19.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt de bestelling binnen 30 dagen te leveren ontvangt de klant hierover bericht en kan deze de koop kosteloos ontbinden. Uitgezonderd zijn bestellingen waarvoor beide partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
19.3 Indien bij uw bestelling een artikel zit wat nabesteld moet worden is dat vermeld bij de omschrijving van het artikelen. U ontvangt van ons een e-mail wanneer we uw betaling hebben ontvangen en de mededeling dat we het artikel hebben besteld voor u en hoelang de levertermijn daarvan is.
19.4 Mocht een artikel onverhoopt niet (meer) leverbaar zijn, zal dit telefonisch of per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.
19.5 De verzending geschiedt volgens de AVG –voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer van Post NL) hetzij via brievenbuspost hetzij via pakketpost. Indien een enveloppe door de brievenbus past zal deze als brievenbuspost worden aangeboden bij Post NL. Voordeel van deze wijze van verzending is dat u hiervoor niet thuis hoeft te zijn. Indien het niet door de brievenbus past zal het met pakketpost verzonden worden. Indien het pakketje niet bezorgd kan worden kunt u het afhalen bij de dichtsbijzijnde vestiging van Post NL.

Artikel 20. Ruilen/retourneren van artikelen
Wij besteden veel zorg en aandacht aan het verwerken en verzenden van uw bestelling. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Bij ruiling voor een andere maat/kleur zullen wij éénmalig de verzendkosten voor het opnieuw te versturen artikel (mits niet meer dan 25% afgeprijsd) voor onze rekening nemen. Bij retour zulllen wij zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag restitueren. 

20.1 Artikelen kunnen geruild/geretourneerd worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.
- De artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aangemeld te zijn voor retour. U doet dit door een e-mail te sturen naar info@kleertjes4kids.nl. U hoeft geen reden van retour te melden. Na aanmelding van uw retour heeft u nog 14 dagen de tijd om het retour te sturen.

Artikelem met 60% of meer korting mogen niet retour gestuurd worden.
Vermeldt u hierbij uw ordernr. U ontvangt dan van ons een retourbevestiging met het retourenservicenummer en de retourinstructies die u dient op te volgen. Indien u een ander maat/kleur wenst te ontvangen kunt u dat aangeven op de factuur die u meestuurt met de retourzending. Indien u wilt dat wij het artikel alvast reserveren voor u stuur dan een e-mail naarinfo@kleertjes4kids.nl onder vermelding van uw retourenservicenr. en de gewenste maat/kleur dan houden wij het alvast apart voor u. Wij zullen éénmalig de verzendkosten voor het opnieuw te versturen artikel voor onze rekening nemen. Het nieuw te versturen zal worden verstuurd nadat we de retour in goede orde hebben ontvangen.


- Het volledige orderbedrag incl. de verzendkosten worden gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten zijn circa € 3,95 voor een brievenbuspakket en € 6,95 voor een normaal pakket.

- Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dienen de artikelen nog in originele staat van verzending te zijn d.w.z. ongedragen, ongewassen, niet beschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in de oorspronkelijke plastic verpakking voor zover redelijkerwijs mogelijk. 


20.2 Kleertjes4Kids.nl accepteert uitsluitend ruilingen waarvoor we een aanmelding hebben ontvangen, die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen en waarvoor de retour instructies nauwkeurig zijn opgevolgd. Ruilingen dien niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld zullen niet worden geaccepteerd.
20.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
20.4 Uw retourzending zal na aanmelding en na ontvangst goederen per e-mail bevestigd worden. Indien het een ruiling betreft en u inmiddels een andere maat/kleur hebt besteld zullen we u deze kosteloos toezenden. Indien het een retour betreft zullen we het aankoopbedrag  binnen 14 werkdagen restitueren.


Artikel 21 Annuleren

Iedere bestelling kan binnen 24 uur na factuurdatum worden geannuleerd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@kleertjes4kids.nl

Artikel 22 Niet tevreden?
Kleertjes4Kids.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren en zal alles in werking stellen om onze klanten tevreden te houden. Indien u desondanks niet tevreden bent over onze producten, neem dan binnen redelijke termijn contact met ons op via kleertjes4kids.nl onder vermelding van uw eventuele ordernummer. Kleertjes4Kids.nl zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 22 Aansprakelijkheid
Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.
Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van en voor technische of electronische fouten van de online-aanbiedingen.

Artikel 23 Toepasselijk recht en bevoegd rechter
23.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 24 Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 25 Copyright
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 26 Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


VRAGEN/KLACHTEN/OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan contact met ons op.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar  
info@kleertjes4kids.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN KLEERTJES4KIDS.NL
Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@kleertjes4kids.nl.

1. ALGEMEEN
1.1 Op al onze artikelen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven

2. PRIJZEN/AANBIEDINGEN
2.1 Alle prijzen staan vermeld in euro`s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Voor het definitief bevestigen van de bestelling wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
2.2 Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor prijsvermeldingen en aanbiedingen die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet-, programmer-, of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 BETALING
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website. Bij de hieronder genoemde betaalmethoden zal de verwerking van de betaling verlopen via de betaalprovider qantani (meer informatie over qantani, zie www.qantani.com)


U kunt kiezen uit de volgende betaalmethoden :
- IDEAL
- Creditcard
- Bancontact / mister Cash
- Belfius Direct Net
- SOFORT Banking
- Overboeking


3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting binnen 5 dagen na factuurdatum.

4. ADMINISTRATIE- EN VERZENDKOSTEN
4.1 De verzendkosten bedragen 3,95 euro per bestelling voor verzending binnen Nederland ongeacht het aantal artikelen dat u bestelt. Bij een evt. actie waarbij er boven een bepaald bedrag geen verzendkosten in rekening worden gebracht zullen deze wel verrekend worden indien bij een ruiling het orderbedrag beneden dat bedrag uitkomt. De verzendkosten voor verzending naar België en Duitsland bedragen 7,95 per bestelling. Voor verzending naar overige landen gelden andere tarieven, u kunt hierover contact met ons opnemen.
4.2 Bij ruilen/retourneren zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de klant.
4.3 Bij ruiling van een artikel neemt kleertjes4Kids.nl éénmalig de verzendkosten op zich van het opnieuw te versturen artikel.
4.4 Wij versturen maximaal 2 bestellingen samen. Voorwaarde hiervoor is dat beide orders nog niet verwerkt zijn door ons en er niet meer dan 4 dagen tussen beide orders zit. U kunt dit via e-mail aanvragen onder vermelding van beide ordernummers. U ontvangt dan van ons een bevestiging. Beide orders zullen betaald moeten zijn binnen 5 dagen na de 1e factuurdatum. Wij zullen hiervoor € 0,50 aan administratie-/ refundkosten in rekening brengen en dit bedrag in mindering brengen op de terug te storten verzendkosten. Wij zullen dit alleen terugstorten als we via e-mail een verzoek tot samen verzenden hebben ontvangen en aan bovengenoemde voorwaarde is voldaan.

5. LEVERING
5.1 Kleertjes4Kids.nl streeft ernaar om bestellingen dezelfde werkdag of uiterlijk 1 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Kleertjes4Kids.nl is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hier om bepaalde redenen van afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht. U krijgt van ons een verzendbevestiging via e-mail wanneer uw bestelling is verzonden.
5.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt de bestelling binnen 30 dagen te leveren ontvangt de klant hierover bericht en kan deze de koop kosteloos ontbinden. Uitgezonderd zijn bestellingen waarvoor beide partijen een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.
5.3 Indien bij uw bestelling een artikel zit wat nabesteld moet worden is dat vermeld bij de omschrijving van het artikelen. U ontvangt van ons een e-mail wanneer we uw betaling hebben ontvangen en de mededeling dat we het artikel hebben besteld voor u en hoelang de levertermijn daarvan is.
5.4 Mocht een artikel onverhoopt niet (meer) leverbaar zijn, zal dit telefonisch of per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.
5.5 De verzending geschiedt volgens de AVG –voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer van Post NL) hetzij via brievenbuspost hetzij via pakketpost. Indien een enveloppe door de brievenbus past zal deze als brievenbuspost worden aangeboden bij Post NL. Voordeel van deze wijze van verzending is dat u hiervoor niet thuis hoeft te zijn. Indien het niet door de brievenbus past zal het met pakketpost verzonden worden. Indien het pakketje niet bezorgd kan worden kunt u het afhalen bij de dichtsbijzijnde vestiging van Post NL.

6. RUILEN/RETOURNEREN VAN ARTIKELEN
Wij besteden veel zorg en aandacht aan het verwerken en verzenden van uw bestelling. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen dan kan deze geruild of geretourneerd worden. Bij ruiling voor een andere maat/kleur zullen wij éénmalig de verzendkosten voor het opnieuw te versturen artikel (mits niet meer dan 25% afgeprijsd) voor onze rekening nemen. Bij retour zulllen wij zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag restitueren.

6.1 Artikelen kunnen geruild/geretourneerd worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan.
- De artikelen dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling aangemeld te zijn voor retour. U doet dit door een e-mail te sturen naar info@kleertjes4kids.nl
Vermeldt u hierbij uw ordernr. U ontvangt dan van ons een retourbevestiging met het retourenservicenummer en de retourinstructies die u dient op te volgen. Indien u een ander maat/kleur wenst te ontvangen kunt u dat aangeven op de factuur die u meestuurt met de retourzending. Indien u wilt dat wij het artikel alvast reserveren voor u stuur dan een e-mail naarinfo@kleertjes4kids.nl onder vermelding van uw retourenservicenr. en de gewenste maat/kleur dan houden wij het alvast apart voor u. Wij zullen éénmalig de verzendkosten voor het opnieuw te versturen artikel voor onze rekening nemen. Het nieuw te versturen zal worden verstuurd nadat we de retour in goede orde hebben ontvangen.
- De artikelen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling in goede orde door ons te zijn ontvangen. Hierna is de koop definitief.
- De artikelen dienen nog in originele staat van verzending te zijn d.w.z. ongedragen, ongewassen, niet beschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in de oorspronkelijke plastic verpakking.
- Artikelen welke met 60% of meer zijn afgeprijsd mogen uitsluitend geannuleerd worden conform artikel 8 en niet geruild worden.
6.2 Kleertjes4Kids.nl accepteert uitsluitend ruilingen waarvoor we een aanmelding hebben ontvangen, die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen en waarvoor de retour instructies nauwkeurig zijn opgevolgd. Ruilingen dien niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld zullen niet worden geaccepteerd.
6.3 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen.
6.4 Uw retourzending zal na aanmelding en na ontvangst goederen per e-mail bevestigd worden. Indien het een ruiling betreft en u inmiddels een andere maat/kleur hebt besteld zullen we u deze kosteloos toezenden. Indien het een retour betreft zullen we het aankoopbedrag zsm doch uiterlijk binnen 14 werkdagen restitueren.

7 ANNULEREN
Iedere bestelling kan binnen 24 uur na factuurdatum worden geannuleerd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@kleertjes4kids.nl
Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit uw bestelling is zullen er 1 euro adminstratie / refundkosten in rekening worden gebracht. Niet betaalde bestellingen kunnen binnen 24 uur kosteloos worden geannuleerd.

8 HERROEPEN
8.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst (uitsluitend de gehele bestelling) te herroepen, zonder aanbetaling van boete en zonder opgaaf van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen.Kleertjes4Kids.nl crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres. Let wel : de artikelen mogen dan niet gepast zijn of uit de verpakking zijn geweest.
8.2 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@kleertjes4kids.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernr. en banknr. te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
8.3 Uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient de kleding teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging zodra wij uw zending hebben ontvangen en behandeld. Het volledige orderbedrag zal dan binnen 14 werkdagen worden gecrediteerd op uw bankrekening.
8.4 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat niet volledig aan alle voowaarden van artikel 8 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending worden beschouwd als een ruiling conform artikel 6 van onze voorwaarden.

9 NIET TEVREDEN ?
Kleertjes4Kids.nl doet er alles aan om een perfect product te leveren en zal alles in werking stellen om onze klanten tevreden te houden. Indien u desondanks niet tevreden bent over onze producten, neem dan binnen redelijke termijn contact met ons op via kleertjes4kids.nl onder vermelding van uw eventuele ordernummer. Kleertjes4Kids.nl zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen. Indien de klacht niet binnen deze periode opgelost kan worden, wordt u hiervan op de hoogte gebracht, met een indicatie van de vertragingsduur.

10 AANSPRAKELIJKHEID
Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect, die na de levering, door welke oorzaak dan ook, ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan koper of zijn gezinsleden, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is de verkoper nooit aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.
Indien vast komt te staan dat de verkoper toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het orderbedrag van de bestelling en nooit meer dan € 1.000 in totaal.
Kleertjes4Kids.nl is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.kleertjes4kids.nl en voor technische of electronische fouten van de online-aanbiedingen.

11 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHER
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12 PRIVACY
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

13 COPYRIGHT
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

VRAGEN/KLACHTEN/OPMERKINGEN
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze voorwaarden neem dan contact met ons op.
U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar info@kleertjes4kids.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2019 kleertjes4kids | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.